English French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish
Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
İşyeri Açma-Kapatma

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER
1-) İşe Başlama Bildirimi
İşe başlama tarihinden bir gün önce ilgili vergi dairesine başvuru yapılır. Başvurunun yapıldığı gün resmi defterlerin tasdik edilmesi gerekmektedir.
2-) Noter Onaylı İmza Sirküsü (Aslı)
3-) İkametgah
4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-) Nakliyecilerden Taşıta Ait Fatura ve Noter Senedinin Tasdikli Örneği
Ayrıca;
- İşyeri kira olanlar için Kira Kontratı (Kira kontratına ait damga pulu kaldırıldığından dolayı Kira kontratının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde vergi dairesinden damga vergisi harcı kestirilerek ödenmesi gerekmektedir. Cezai müeyyideye tabidir.)
- Serbest Meslek Erbabı iseniz; Oda Kayıt Belgesi
Daha ayrıntılı bilgi için Gelirler idaresi başkanlığının dökümanını buradan inceleyebilirsiniz
İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER
10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıdaki beyan formlarını doldurarak ilgili belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.
EK - 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1
EK - 2: GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2
EK - 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3
EK - 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4
EK - 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5
EK - 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6
Bu formların dışında istenen belgeler
1- Nüfus cüzdan fotokopisi
2- Faaliyet belgesi
3- İşyeri Tapu fotokopisi
4- İşyeri kira kontratı
ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN İSTENEN BELGELER
1- Muhtardan resimli nüfus sureti ( 2 adet ) - ( ASIL )
2- İkametgah Belgesi ( 2 adet ) - ( ASIL )
3- Vergi Dairesi yoklama tutanağı veya Vergi Levhası fotokopisi ( Meslek belirtilmiş olması gerekir) - ( ASIL )
4- Kişinin kendisi veya noter tasdikli vekili ( Vekaletname ve Vekil kimlik fotokopisi. )
İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER
1- Vergi dairesine kayıt belgesi
2- İşyeri İkametgah ilmühaberi
3- Fotoğraf ( 3 adet )
4- Nüfus cüzdanı örneği
5 -Sicile kayıt belgesi
6- Alanında ustalık belgesi
BAĞ-KUR'DAN İSTENEN BELGELER
1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır.
1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir
İŞYERİ KAPANIŞLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER
1- Vergi dairesine işyeri kapanış bildirgesinin verilmesi
2- Kapanışla birlikte maliyeden alınacak evrağın ilgili esnaf sicil ve odalarına başvurarak üyeliklerini kapatmaları gerekmektedir.